นิยามเพลงประสานเสียงในแบบ TCAT

การทีโน้ตสองโน้ตขึนไปในระดับทีต่างกัน มารวมกัน จนกระทังเกิดความกลมกล่อมในโน้ตนันๆ นันก็คือนิยามการประสานเสียงในความคิดของผม ทังนีทังนันการประสานเสียงก็มีหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็น Pop, Jazz, Classic, Musical, ไทยเดิม และพืนบ้านต่างๆ และการทีเรานําเอาสิงเหล่านีมาขัดเกลา จะทําให้แก่นแท้ของสิงเหล่านีออกมาชัดเจน