มหรสพ “เพลงพื้นบ้าน ประสานเสียง….ปฐมบท”

มหรสพ”เพลงพื้นบ้าน ประสานเสียง….ปฐมบท”

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
หอแสดงดนตรี MACM วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา