รับสมัครและคัดเลือก “คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ๒๕๖๒”

 รั บ ส มั ค รและ คั ด เ ลื อ ก  “คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ๒๕๖๒”  (เอิงเออเอิ้งเออ ชะเอิงเออ เฮอะเอิงเอ้ย เฮ้เอ้าเฮ้เฮ้) เอ๊ย..กระจองงอง อะ!กระจองงอง ตีฆ้องร้องป่าว บอกเล่าข่าวดี  (เ Read More …

มหรสพ “เพลงพื้นบ้าน ประสานเสียง….ปฐมบท”

มหรสพ”เพลงพื้นบ้าน ประสานเสียง….ปฐมบท” วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. หอแสดงดนตรี MACM วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประสานเสียง สำเนียงไทย ๒

ขอเชิญรับฟังเสวนา-อบรมเรื่องเทคนิคการขับร้องเพลงประเภทต่างๆ จากพื้นบ้าน-ไทยเดิม-เพลงคลาสสิก-สู่การร้องประสานเสียง เป็นการเสวนาประกอบการสาธิตในชื่องาน “ประสานเสียง…สำเนียงไทย ๒” กับแข Read More …

ประสานเสียง สำเนียงไทย

ขอเชิญเพื่อนๆมาฟังเพลงและการนำเสนอ ๓ องก์การแสดงกับ ๓ องค์ความรู้ “ประสานเสียงสำเนียงไทย” ๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่น : เพลงที่ชาวบ้านร้องกันมาแต่ก่อนเก่า ๒. กลิ่นอายสุวรรณภูมิ : การเข้ามาของชาวต Read More …

“บทเพลงภาวนาแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

สวัสดีปีใหม่ 2560 ขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงครั้งสำคัญ “บทเพลงภาวนาแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา 19.3 Read More …

การขับร้องเพลงประสานเสียง

การขับร้องประสานเสียง   การขับร้องประสานเสียง หมายถึง การขับร้องแบบหนึ่งที่มีผู้ขับร้องตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องเพลงที่มีทำนองเดียวกันแต่ขึ้นต้นหรือลงจบไม่พร้อมกัน อาจร้องพร้อมกันแต่มีทำนองเพลงห Read More …