Choir from Home Ep.1 : การ Audition ในวงคอรัส

ทุกวันนี้มีการใช้คำว่า “ออดิชัน” ในส่วนมากกับรายการทีวี ซึ่งหมายถึง “การคัดเลือก” แต่ในการประสานเสียงคำว่า “ออดิชัน” หมายถึง “ใคร” ที่จะเหมาะสมเข้าใจวงคอรัสนั้นๆ หรือบอกได้ว่าควรจะร้องอยู่เสียงอะไร ซึ่งสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 7 ข้อดังนี้

1. Intonation (ความเที่ยงตรงของโน้ต)

2. Range (ช่วงเสียง)

3. Speaking Pitch (เสียงพูดของคน)

4. Tone Color (ลักษณะสีเสียงของคน)

5. Ear (โสตทักษะในการฟังและแยกประสาท)

6. ทักษะการอ่านโน้ต

7. ประสบการณ์ในการร้องเพลง

ดังนั้นทั้ง 7 ข้อรวมกันจะเป็นตัวที่ใช้ในการคัดกรองได้ในระดับหนึ่ง ในฐานะของคอนดักเตอร์ ที่จะบอกว่านักร้องคนนั้นๆ ควรจะเป็นเสียงอะไร สุดท้ายแล้วต้องดูสัดส่วนของวงด้วยว่า วงต้องการเสียงอะไร