Sarin Music Home

ความหมายของ Sarin Music Home

สีเขียว แสดงถึงความร่มรื่น ความเป็นต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบๆบ้าน ให้ความรู้ชุ่มชื้น และอบอุ่น

สีน้ำตาล แสดงถึงหลักที่มั่นคง ฐานที่แข็งแรง และเป็นโครงของโรงเรียน

ชื่อ Sarin Music Home คำว่า Sarin เป็นแบรนด์ของครูผู้สอน

ส่วนคำว่า Music Home คือ บ้านแห่งดนตรี ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ให้ความอบอุ่น ให้ความเป็นมากกว่าที่เรียน นั่นคือมิตรภาพและความใส่ใจ และบรรยากาศที่ปลอดภัยในความร่มรื่นของต้นไม้

Logo จะมีรูปบ้านและประตูบ้านที่เปิดต้อนรับอยู่เสมอ และมีลายโน้ตดนตรีที่แสดงถึงความเป็นดนตรีของบ้านหลังนี้

คำว่า Sarin Music Home ที่มีรูปไมโครโฟน ก็จะแสดงถึงการเน้นในเรื่องของการสอนขับร้อง และใบไม้แสดงถึงความร่มรื่นในบรรยากาศของบ้านหลังนี้