รับสมัครและคัดเลือก “คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ๒๕๖๒”

 รั บ ส มั ค รและ คั ด เ ลื อ ก  “คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ๒๕๖๒”  (เอิงเออเอิ้งเออ ชะเอิงเออ เฮอะเอิงเอ้ย เฮ้เอ้าเฮ้เฮ้) เอ๊ย..กระจองงอง อะ!กระจองงอง ตีฆ้องร้องป่าว บอกเล่าข่าวดี  (เ Read More …